Kvasir - En smartere måte å lete på
2 830 treff for søket 'Samvirkelov'
Levert av
Lov om samvirkeforetak (samvirkelova) - Lovdata

§ 27.Etterbetaling · (1) Vedtektene kan fastsetje at medlemmane kan få utbetalt heile eller delar av årsoverskotet på grunnlag av deira omsetning med foretaket ( ...

https://lovdata.no/lov/2007-06-29-81

Samvirkelovens innhold, omfang og relevante lenker

Samvirkeloven trådte i kraft 1. januar 2008. For første gang hadde Norge fått en egen lov om samvirkeforetak. Bestemmelser om regnskaps- og revisjonsplikt ...

https://www.samvirkene.no/hva-er-samvirke/samvirkeloven/

Vedtekter - Samvirkene

Samvirkeloven § 14 (1) slår fast at vedtektene kan inneholde vilkår for å bli og for å være medlem av samvirkeforetaket så langt det er saklig grunn for det.

https://www.samvirkene.no/hvordan-etablere/vedtekter/

Samvirkelova - regjeringen.no

Samvirkelova. Lov 29. juni 2007 nr. 81 om samvirkeforetak (samvirkelova). Lov | Dato: 08.11.2010 | Nærings- og fiskeridepartementet · Se loven på lovdata.no ...

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/samvirkeloven/id623308/

Samvirke og samvirkeloven - regjeringen.no

12. jun. 2007 ... Stortinget har vedtatt Norges første alminnelige lov om samvirkeforetak. Men hva er et samvirkeforetak? Hvorfor trenger vi en samvirkelov?

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/samvirke-og-samvirkeloven/id472220/

Samvirkeloven

Samvirkeloven. En generell lov med 164 §§. ”Bestemmelsene i denne loven kan fravikes når det er særskilt fastsatt.” Lovens § 10 har krav til vedtektenes ...

http://www.landbrukstjenester.no/upload/files/samvirke.pdf

Samvirkeforetak - Lottstift

Samvirkelova. I samvirkelova er Stiftelsestilsynet gitt avgrensa mynde i samband med at medlemmer av samvirkeføretak ved vedtak om vedtektsendring, fusjon, ...

https://lottstift.no/for-stiftelser/andre-ansvarsomrade-i-stiftelsestilsynet/samvirkeforetak/

Sletting av samvirkeforetak - Brønnøysundregistrene

11. aug. 2021 ... Det er ikke satt en absolutt frist for når du må melde oppløsningen til Foretaksregisteret, men ifølge samvirkeloven skal dette skje straks ...

https://www.brreg.no/andre-organisasjonsformer/samvirkeforetak-sa/sletting-av-samvirkeforetak/

Årsmøter i samvirkeorganisasjoner og valg av tillitsvalgte - Landbruk ...

19. mar. 2020 ... Forskriften gir midlertid unntak fra samvirkelovens krav om fysiske møter. ... Samvirkeloven sier følgende om gjennomføring av årsmøter:.

https://www.landbrukarena.no/fag/arsmoter-i-samvirkeorganisasjoner-og-valg-av-tillitsvalgte/

Etterbetaling fra samvirkeforetak – presisering av forholdet mellom ...

13. feb. 2014 ... Det følger av samvirkeloven § 27 at en etterbetaling er en utdeling av foretakets årsoverskudd som blir fordelt på medlemmene i henhold til ...

https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/prinsipputtalelser/etterbetaling-fra-samvirkeforetak--presisering-av-forholdet-mellom-skatteloven--10-50-og-samvirkeloven--27/

1
2
NESTE