Kvasir - En smartere måte å lete på
2 390 treff for søket 'Samvirkelov'
Levert av
Lov om samvirkeforetak (samvirkelova) - Lovdata

(1) Forbrukarar, næringsdrivande og andre som kan få sine økonomiske interesser varetatt av eit samvirkeforetak, har rett til å bli medlem av foretaket ved ...

https://lovdata.no/lov/2007-06-29-81

Samvirkelovens innhold, omfang og relevante lenker

Samvirkeloven trådte i kraft 1. januar 2008. For første gang hadde Norge fått en egen lov om samvirkeforetak. Bestemmelser om regnskaps- og revisjonsplikt ...

https://www.samvirkene.no/hva-er-samvirke/samvirkeloven/

Samvirke og samvirkeloven - regjeringen.no

12. jun. 2007 ... Hvorfor trenger vi en samvirkelov? Og hva går loven ut på? Stortinget vedtok 31. mai 2007 Norges første alminnelige lov om samvirkeforetak. Men ...

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/samvirke-og-samvirkeloven/id472220/

Samvirkelova - regjeringen.no

Samvirkelova. Lov 29. juni 2007 nr. 81 om samvirkeforetak (samvirkelova). Lov | Dato: 08.11.2010 | Nærings- og fiskeridepartementet · Se loven på lovdata.no ...

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/samvirkeloven/id623308/

Samvirkeloven

Samvirkeloven. En generell lov med 164 §§. ”Bestemmelsene i denne loven kan fravikes når det er særskilt fastsatt.” Lovens § 10 har krav til vedtektenes ...

http://www.landbrukstjenester.no/upload/files/samvirke.pdf

Samvirkeforetak - Lottstift.no

I samvirkelova er Stiftelsestilsynet gitt avgrensa mynde i samband med at medlemmer av samvirkeføretak ved vedtak om vedtektsendring, fusjon, fisjon eller ...

https://lottstift.no/for-stiftelser/andre-ansvarsomrade-i-stiftelsestilsynet/samvirkeforetak/

Årsmøter i samvirkeorganisasjoner og valg av tillitsvalgte - Landbruk ...

19. mar. 2020 ... Forskriften gir midlertid unntak fra samvirkelovens krav om fysiske møter. ... Samvirkeloven sier følgende om gjennomføring av årsmøter:.

https://www.landbrukarena.no/fag/arsmoter-i-samvirkeorganisasjoner-og-valg-av-tillitsvalgte/

Grensen mellom aksjeselskap og samvirkeforetak - Munin

vedta den nye samvirkeloven.45. Dagens samvirkelov er på mange måter en presisering av tidligere ulovfestet regulering. Imidlertid fremgår det klart av ...

https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/17665/thesis.pdf?sequence=2

Samvirkeloven: Endringer ved utgangen av 2012 | Spør advokaten!

17. jan. 2018 ... Et samvirkeforetak kan omdannes til et aksjeselskap eller allmennaksjeselskap etter egne regler nedfelt i samvirkelovens kapittel 11. Disse ...

https://www.transaksjonsadvokater.no/selskapsrett/samvirkeloven-endringer-ved-utgangen-av-2012/

Sletting av samvirkeforetak - Brønnøysundregistrene

11. aug. 2021 ... Det er ikke satt en absolutt frist for når du må melde oppløsningen til Foretaksregisteret, men ifølge samvirkeloven skal dette skje straks ...

https://www.brreg.no/andre-organisasjonsformer/samvirkeforetak-sa/sletting-av-samvirkeforetak/

1
2
NESTE