Kvasir - En smartere måte å lete på
3 100 treff for søket 'Samvirkelov'
Levert av
Lov om samvirkeforetak (samvirkelova) - Lovdata

§ 27.Etterbetaling · (1) Vedtektene kan fastsetje at medlemmane kan få utbetalt heile eller delar av årsoverskotet på grunnlag av deira omsetning med foretaket ( ...

https://lovdata.no/lov/2007-06-29-81

Samvirkelovens innhold, omfang og relevante lenker

Samvirkeloven trådte i kraft 1. januar 2008. For første gang hadde Norge fått en egen lov om samvirkeforetak. Bestemmelser om regnskaps- og revisjonsplikt ...

https://www.samvirkene.no/hva-er-samvirke/samvirkeloven/

Vedtekter - Samvirkene

Samvirkeloven § 14 (1) slår fast at vedtektene kan inneholde vilkår for å bli og for å være medlem av samvirkeforetaket så langt det er saklig grunn for det.

https://www.samvirkene.no/hvordan-etablere/vedtekter/

Samvirke og samvirkeloven - regjeringen.no

12. jun. 2007 ... Stortinget har vedtatt Norges første alminnelige lov om samvirkeforetak. Men hva er et samvirkeforetak? Hvorfor trenger vi en samvirkelov?

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/samvirke-og-samvirkeloven/id472220/

Samvirkelova - regjeringen.no

Samvirkelova. Lov 29. juni 2007 nr. 81 om samvirkeforetak (samvirkelova). Lov | Dato: 08.11.2010 | Nærings- og fiskeridepartementet · Se loven på lovdata.no ...

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/samvirkeloven/id623308/

Samvirkeloven

Samvirkeloven. En generell lov med 164 §§. ”Bestemmelsene i denne loven kan fravikes når det er særskilt fastsatt.” Lovens § 10 har krav til vedtektenes ...

http://www.landbrukstjenester.no/upload/files/samvirke.pdf

Samvirkeforetak - Lottstift

I samvirkelova er Stiftelsestilsynet gitt avgrensa mynde i samband med at medlemmer av samvirkeføretak ved vedtak om vedtektsendring, fusjon, fisjon eller ...

https://lottstift.no/for-stiftelser/andre-ansvarsomrade-i-stiftelsestilsynet/samvirkeforetak/

Sletting av samvirkeforetak - Brønnøysundregistrene

11. aug. 2021 ... Det er ikke satt en absolutt frist for når du må melde oppløsningen til Foretaksregisteret, men ifølge samvirkeloven skal dette skje straks ...

https://www.brreg.no/andre-organisasjonsformer/samvirkeforetak-sa/sletting-av-samvirkeforetak/

Samvirkeloven: Endringer ved utgangen av 2012 | Spør advokaten!

Kjennetegn ved samvirkeloven ... Samvirkeforetak kjennetegnes ved at medlemmene ikke hefter for foretakets forpliktelser utover verdien av eventuelt innskutt ...

https://www.transaksjonsadvokater.no/selskapsrett/samvirkeloven-endringer-ved-utgangen-av-2012/

Samvirkeforetak (SA) - Altinn

3. jun. 2020 ... Samvirkeforetak kan stiftes av både fysiske og juridiske personer. Et samvirkeforetak må til enhver tid ha minimum to medlemmer/eiere. Fysiske ...

https://www.altinn.no/starte-og-drive/starte/valg-av-organisasjonsform/samvirkeforetak/

1
2
NESTE